Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τομέας Θεμελιώσεων και Εφαρμογών της Επιστήμης των Υπολογιστών

Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων ιδρύθηκε αρχικά το 1979 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Λαϊνιώτη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου. Μέχρι το 1989, χρονιά που ο κ. Λαϊνιώτης συνταξιοδοτήθηκε, το Εργαστήριο συμμετείχε σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με την Αναγνώριση Προτύπων, την Επεξεργασία Σημάτων και τον Προσαρμοστικό Έλεγχο.

    Το λογότυπο PR lab δόθηκε στο Εργαστήριο το 1999, όταν και επανιδρύθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

    Από τότε, το Εργαστήριο έχει επεκτείνει την έρευνά και τις δραστηριότητές του στην επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα στους παρακάτω τομείς:

 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Τ.Ν.Ν.) και Εφαρμογές τους: η έρευνα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων τόσο για τη βελτιστοποίηση της δομής όσο και για την εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων καθώς και εφαρμογές σε αναγνώριση δομής άγνωστου συστήματος.
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι (Γ.Α.) και Εφαρμογές τους: η έρευνα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και κατασκευή νέων γενετικών τελεστών και την εφαρμογή των Γ.Α. σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου όπως για παράδειγμα πρόβλεψη σε μη γραμμικές χρονοσειρές, ανάλυση και πρόβλεψη βιοϊατρικών δεδομένων (μαγνητοεγκεφαλογράφημα, καρδιοεγκεφαλογράφημα, κ.λπ.), πρόβλεψη οικονομικών δεδομένων (τιμές χρηματιστηρίου, ισοτιμίες νομισμάτων, κ.λπ.), κατασκευή ωρολογίου προγράμματος, κ.λπ.
 • Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (Ε.Α.) και Εφαρμογές τους: η έρευνα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και ανάπτυξη υβριδικών αλγορίθμων, όπως για παράδειγμα εξειδικευμένων αλγόριθμων επεξεργασίας σημάτων για την εκπαίδευση Τ.Ν.Ν. και Γ.Α. για τη βελτιστοποίηση της δομής τους. Οι νέοι υβριδικοί αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε πολλά προβλήματα του πραγματικού κόσμου όπως στην πρόβλεψη ισοτιμίας συναλλάγματος, στην πρόβλεψη βιοϊατρικών σημάτων, στην πρόβλεψη σεισμικών σημάτων, στην Υπολογιστική Οικονομία, κ.λπ.
 • Ευφυείς Πράκτορες και Εφαρμογές τους: η έρευνα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση ευφυών πρακτόρων για ανάκτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Οι πράκτορες που έχουν υλοποιηθεί εφαρμόζονται σε εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορείου. Πρόσφατα, η έρευνα έχει επεκταθεί σε συστήματα πολλών πρακτόρων με εφαρμογή τους στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Ευφυείς Αλγόριθμοι για Εξειδικευμένη Επεξεργασία Σημάτων: η έρευνα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση ευφυών αλγόριθμων βασισμένων στη Θεωρία Διαμελισμού πολλών μοντέλων του Καθηγητή κ. Δ. Λαϊνιώτη. Οι εφαρμογές τους περιλαμβάνουν την αναγνώριση δομής άγνωστου συστήματος, την πρόβλεψη σε γραμμικές και μη γραμμικές χρονοσειρές, κ.λπ.
 • Σημασιολογική Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών και Βιομηχανικών Συστημάτων: η έρευνα περιλαμβάνει την σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικών και εργαλείων για την ολοκλήρωση και συντονισμό των συστημάτων σε μια επιχείρηση/βιομηχανία εκμεταλλευόμενοι την σημασιολογική περιγραφή της πληροφορίας, της επιχειρησιακής λογικής και των υπηρεσιών που παρέχουν τα εμπλεκόμενα συστήματα. Η έρευνα βασίζεται στις τεχνολογίες που έχουν προταθεί για τον Σημασιολογικό Ιστό όπως οντολογίες και υπηρεσίες ιστού.
 • Σημασιολογική Ολοκλήρωση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: η έρευνα περιλαμβάνει την σχεδίαση και υλοποίηση εργαλείων που αποσκοπούν στην δημιουργία πλατφόρμας αναζήτησης που θα ολοκληρώνει ήδη υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας τη σημασιολογική και εννοιολογική περιγραφή του περιεχομένου τους υιοθετώντας τεχνολογίες όπως οντολογίες και υπηρεσίες ιστού.
 • Τεχνολογίες Πλέγματος Υπολογιστών (Grid Computing) και εφαρμογές τους: η έρευνα περιλαμβάνει την διερεύνηση των τεχνολογιών πλέγματος και την ανάπτυξη εφαρμογών και grid portals που θα βελτιστοποιούν την εκτέλεση πολύπλοκων αλγορίθμων σε τομείς της επιστήμης όπως βιοπληροφορική και επεξεργασία εικόνας.
 • Βιοπληροφορική: η έρευνα εστιάζεται στη χρήση και το σχεδιασμό νέων Υπολογιστικών Ευφυών Μεθόδων και Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining), κυρίως για ομαδοποίηση γονιδίων(gene clustering), ταξινόμηση μορφών καρκίνου και για εξαγωγή των κανόνων συσχέτισης που ισχύουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των γονιδίων.
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) και Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics): η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη έξυπνων λύσεων στο πρόβλημα δυναμικής ανάθεσης υπολογιστικών πόρων υποδομής νέφους για ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου.

Διακρίσεις Εργαστηρίου Αναγνώρισης Προτύπων

 1. Η εργασία «IRaaS: A Cloud Implementation of an Interface Relaxation Method for the Solution of PDEs», με συγγραφείς τους Aigli Korfiati, Niki Sfika, Konstantis Daloukas, Christos Alexakos, Panagiota Tsompanopoulou, Spiros Likothanassis, διακρίθηκε (Certification of Merit) στο παγκόσμιο επιστημονικό συνέδριο 2015 International Conference of Parallel and Distributed Computing (ICPDC’15) , part of World Congress on Engineering 2015 (WCE 2015) , London, U.K., 1-3 July, 2015. Η εργασία αυτή βασίστηκε στην μεταπτυχιακή εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος κας Νίκης Σφήκα τον Ιούνιο του 2015.
 2. Η ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος  Χ. Αλεξάκος, Κ. Θεοφιλάτος, Χ. Δημητρακόπουλος και  Α. Κορφιάτη, με τη πρόταση BioInBook – A Book of Bio-Intelligent Services,  κατέλαβαν την πρώτη θέση  στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της ημερίδας Hellenic Startup in BioMed 2013: Uncovering Endless Opportunities,12 Απριλίου, Πάτρα,  που συνδιοργανώθηκε από το IEEE-EMS Student Chapter του Π.Π. και την Hellenic Start-up Association (HAS). Στην καθοδήγηση για την ανάπτυξη της ιδέας, εκτός από τον καθηγητή Σ. Λυκοθανάση, συμμετείχε ουσιαστικά και η συνεργάτης του Εργαστηρίου Αναγνώρισης Προτύπων και διδάσκουσα (Ν.407) στο Τμήμα Δρ. Σ. Μαυρουδή.
 3. Η εργασία “Analyzing the Human Proteome: From Protein-Protein Interaction Prediction to Protein Complex Prediction and Function Characterization of Proteins”, με συγγραφείς τους K. Theofilatos, S. Likothanassis and  S. Mavroudi , επελέγη ως η καλύτερη εργασία φοιτητή (Best Student Paper Award) του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 4-6 Απριλίου, Αθήνα, Ελλάδα. Η εργασία αυτή βασίστηκε στην διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Κωνσταντίνου Θεοφιλάτου.
 4. Η εργασία “Predicting Human miRNA Target Genes Using a Novel Evolutionary Methodology”, με συγγραφείς τους D. Kleftogiannis, K, Theofilatos, S. Likothanassis, A. Tsakalidis, S. Mavroudi and A. Korfiati, επελέγη ως η καλύτερη εργασία φοιτητή (Best Student Paper Award) του συνεδρίου SETN 2012, May 28-31, Lamia, Greece. Η εργασία αυτή βασίστηκε στην διπλωματική εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος κας Αίγλης Κορφιάτη, που απεφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 2011.
 5. Οι φοιτητές του Τμήματος Γιώργος Σιέλης, Δημήτρης Μονογιός και Φοίβος Πέτρου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του Τμήματος Σπύρου Λυκοθανάση, κατέκτησαν την 2η θέση (2nd Winner) στο διαγωνισμό Imagine Cup 2007 – The World’s Premier Student Technology Competition ( Software Design), που οργανώθηκε από τη Microsoft, την 25η Μαΐου 2007.

 

2019 © Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτήριο Β, Ρίο 26500, Πάτρα, Ελλάδα
Τηλέφωνα: +30 2610 996985
FAX: +30 2610 969001
E-mail: prlab_at_ceid.upatras.gr

Powered by Wordpress